یه یازهرایی ام
دعا کنید بمونم و بتونم رضایت صاحبمو جلب کنم.